برچسب: ابرو کار در دزاشیب

  • سالن زیبایی دزاشیب | 09999890512

    سالن زیبایی دزاشیب ضرایب همبستگی رتبه اسپیرمن را از دو آزمایش مقایسه می‌کند. همبستگی قابل‌توجه و معناداری بین تحلیل تصویر و تصویر و یا “دیداری” را نشان می‌دهد. حس “بدن و تصویر” را در هر دو آزمایش حس کنید. با این حال ضریب همبستگی زمانی که عنصر بافتی بدن شامل می‌شود، سالن زیبایی نیاوران  سالن…