برچسب: خدمات سالن زیبایی اوین

  • سالن زیبایی اوین | 09999890512

    سالن زیبایی اوین طراحی مطالعه تمامی بیماران به طور تصادفی با استفاده از اعداد تصادفی تولید شده توسط کامپیوتر به چهار گروه از ۲۸ بیمار تقسیم شدند. هر کدام. گروه ۱ با سر ۸۳۰ نانومتر به تنهایی درمان شد، گروه ۲ با سری ۶۳۳ نانومتر به تنهایی در گروه ۳ با ترکیبی از ۸۳۰ متر…