برچسب: خدمات سالن زیبایی زعفرانیه

  • سالن زیبایی زعفرانیه | 09999890512

    سالن زیبایی زعفرانیه واحد ۴:  و  مو دانش آموزان قادر خواهند بود: ۱. اشکال مختلف چهره را توصیف کنید ۲. یک سری از سبک‌های مختلف مو را انتخاب کنید تا مناسب باشند اشکال مختلف چهره ۳. سبک‌های مختلف مو را تشخیص دهید از عکس‌ها سالن زیبایی در زعفرانیه ۴. روند جاری در  را شرح دهید…