برچسب: مرکز اپیلاسیون شاهین

  • سالن زیبایی شاهین | 09999890512

    سالن زیبایی شاهین مو زبر و زبر: هنگامی که ما تخمین‌های دوربین را برای هر چهار به دست آوردیم تصاویر ورودی، ما از این اطلاعات در امتداد خطوط موی سر استفاده می‌کنیم. ایجاد یک شکل سه‌بعدی زمخت که موهای زبر و زبر را نشان می‌دهد هندسه. رشته‌های مو به تفصیل در مراحل بعدی تولید می‌شوند.…