برچسب: کلینیک زیبایی کریم خان

  • سالن زیبایی کریم خان | 09999890512

    سالن زیبایی کریم خان از این محلول به ترکیب حاصل با استفاده از مایع سطح معکوس مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از یک  / آب با یک ستون و یک ردیاب آرایه دیودی. تحلیل از دو نمونه اول فرمالدیید – و نه دیگر تشخیص داده شد . نمونه سوم این بود که در ادامه،…